fbpx
Reservar

Política de privacidade

DATOS DA EMPRESA

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade de la Información e Comercio Electrónico, DO ARTESANATO CAC S.L., informámolo de que está inscrita no Rexistro Mercantil A Coruña no Tomo 2043, Folio 139, Folla n.º C-20240, sendo os seus datos identificadores os seguintes:

Denominación social DO ARTESANATO CAC S.L.

B15644255- N.º de rexistro en Turismo: TR-CO88

Domicilio social: Apriscos 19 – Santo Ourente (Outes) – 15237 A Coruña

Teléfono: 981 851 009 // 981 850 903

Correo electrónico a efectos de comunicación: contacto@doartesanato.com

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e DO ARTESANATO CAC S.L. se considerarán eficaces a todos os efectos cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

O presente aviso legal regula o uso do sitio web (no sucesivo, A WEB), da que é titular DO ARTESANATO CAC S.L..

A navegación pola web de DO ARTESANATO CAC S.L. atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto; con todo, DO ARTESANATO CAC S.L. condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web a encher previamente o correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a DO ARTESANATO CAC S.L., sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos alén do estritamente necesario para o correcto uso da web.

O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a DO ARTESANATO CAC S.L.) e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte a DO ARTESANATO CAC S.L. ou fronte a terceiros, de calquera dano e prexuízo que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento de dicha abriga.

POLÍTICA DE LIGAZÓNS E Y EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES

DO ARTESANATO CAC S.L. non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns estabelecidas no seu sitio web e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.

DO ARTESANATO CAC S.L. declara ter adoptado todas as medidas necesarias para evitar calquera dano que, aos usuarios do seu sitio web, puidesen derivarse da navegación pola súa páxina web. En consecuencia, DO ARTESANATO CAC S.L. non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir o usuario.

RGPD E LSSI-CE

De conformidade co estabelecido na normativa vixente en Protección de Datos de Carácter Persoal, informámolo de que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade de DO ARTESANATO CAC SL con CIF B15644255 e domicilio social sito en APRISCOS, 19 – SANTO OURENTE, 15230, OUTES (A CORUÑA) coa finalidade de atender as súas consultas e remitirlle información relacionada que poida ser do seu interese.

En cumprimento da normativa vixente, DO ARTESANATO CAC SL, informa que os datos serán conservados durante o prazo estritamente necesario para cumprir cos preceptos mencionados con anterioridade.

Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos no foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o seu consentimento para empregalos para as finalidades mencionadas.

Segundo os dereitos que lle confire a normativa vixente en protección de datos, poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal, así como o consentimento prestado para o tratamento dos mesmos, dirixindo a súa petición ao enderezo postal arriba indicado ou ao correo electrónico reservas@casaperfeutomaria.com

Así mesmo e segundo o estabelecido na Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico no seu artigo 21, solicitamos tamén o seu consentimento expreso para enviarlle publicidade dos nosos produtos ou promocións que consideremos poidan ser do seu interese, por correo electrónico ou por calquera outro medio de comunicación electrónica equivalente.

Poderá dirixirse á Autoridade de Control competente para presentar a reclamación que considere oportuna.